1. 2016 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 中古車價格

  2016 AUDI Q5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$962,063

  最低價: $650,000

  最高價: $1,088,000

  預計TRADE-IN車價: $769,650

 2. 找到16個用家提供的交易來源

  2016 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 找到16個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $650,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424943.html 0 0
  $755,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378511.html 0 0
  $850,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360702.html 0 0
  $882,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421148.html 0 0
  $900,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436086.html 0 0
  $906,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521626.html 0 0
  $926,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443598.html 0 0
  $956,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383522.html 0 0
  $996,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362159.html 0 0
  $1,078,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399339.html 0 0
  $1,078,000 2020-04-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/247922 0 0
  $1,080,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382795.html 0 0
  $1,080,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390722.html 0 0
  $1,080,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396005.html 0 0
  $1,088,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372050.html 0 0
  $1,088,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377738.html 0 0