1. 2014 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 中古車價格

  2014 AUDI Q5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$812,050

  最低價: $450,000

  最高價: $958,000

  預計TRADE-IN車價: $649,640

 2. 找到40個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 Q5 2.0T 找到40個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $450,000 2020-09-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531596.html 0 0
  $598,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522857.html 0 0
  $620,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395628.html 0 0
  $680,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403260.html 0 0
  $680,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569064.html 0 0
  $698,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382560.html 0 0
  $698,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417608.html 0 0
  $698,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432667.html 0 0
  $750,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346335.html 0 0
  $750,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371482.html 0 0
  $750,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445393.html 0 0
  $758,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576901.html 0 0
  $788,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525529.html 0 0
  $788,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617514.html 0 0
  $790,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509734.html 0 0
  $808,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637591.html 0 0
  $810,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517298.html 0 0
  $810,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572051.html 0 0
  $838,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348953.html 0 0
  $838,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602347.html 0 0
  $838,000 2020-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612913.html 0 0
  $858,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608070.html 0 0
  $860,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621988.html 0 0
  $860,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623615.html 0 0
  $868,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621200.html 0 0
  $888,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545507.html 0 0
  $888,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546651.html 0 0
  $888,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548283.html 0 0
  $888,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576423.html 0 0
  $889,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540618.html 0 0
  $898,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352602.html 0 0
  $898,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373913.html 0 0
  $898,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381015.html 0 0
  $898,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627440.html 0 0
  $898,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629043.html 0 0
  $898,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634182.html 0 0
  $928,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551925.html 0 0
  $938,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552322.html 0 0
  $945,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372285.html 0 0
  $958,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403938.html 0 0