1. 2015 AUDI 奧迪 Q3 2.0T 中古車價格

  2015 AUDI Q3 2.0T

  網上放售平均價 NTD$827,632

  最低價: $479,000

  最高價: $988,000

  預計TRADE-IN車價: $662,105

 2. 找到19個用家提供的交易來源

  2015 AUDI 奧迪 Q3 2.0T 找到19個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $479,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360094.html 0 0
  $479,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414203.html 0 0
  $580,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563256.html 0 0
  $598,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556275.html 0 0
  $650,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522380.html 0 0
  $850,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367558.html 0 0
  $888,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413922.html 0 0
  $888,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427297.html 0 0
  $888,000 2020-05-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/253080 0 0
  $899,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512595.html 0 0
  $928,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416282.html 0 0
  $928,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445047.html 0 0
  $930,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440335.html 0 0
  $938,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411891.html 0 0
  $938,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413995.html 0 0
  $938,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437009.html 0 0
  $950,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404941.html 0 0
  $988,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349651.html 0 0
  $988,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418250.html 0 0