1. 2013 AUDI 奧迪 Q3 2.0T 中古車價格

  2013 AUDI Q3 2.0T

  網上放售平均價 NTD$638,344

  最低價: $538,000

  最高價: $780,000

  預計TRADE-IN車價: $510,675

 2. 找到32個用家提供的交易來源

  2013 AUDI 奧迪 Q3 2.0T 找到32個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $538,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538996.html 0 0
  $538,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567450.html 0 0
  $558,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536796.html 0 0
  $568,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538998.html 0 0
  $568,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567440.html 0 0
  $568,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648380.html 0 0
  $578,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595939.html 0 0
  $585,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650313.html 0 0
  $588,000 2020-08-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2502497.html 0 0
  $588,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564664.html 0 0
  $598,000 2020-12-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263735 0 0
  $600,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562146.html 0 0
  $630,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398775.html 0 0
  $630,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562672.html 0 0
  $638,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602796.html 0 0
  $638,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633689.html 0 0
  $658,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418637.html 0 0
  $658,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513932.html 0 0
  $658,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573812.html 0 0
  $658,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598324.html 0 0
  $658,000 2021-01-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/257290 0 0
  $668,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443196.html 0 0
  $680,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404694.html 0 0
  $680,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550300.html 0 0
  $680,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570253.html 0 0
  $688,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540280.html 0 0
  $688,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542932.html 0 0
  $698,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418836.html 0 0
  $698,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438359.html 0 0
  $698,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566963.html 0 0
  $768,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358233.html 0 0
  $780,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554391.html 0 0