1. 2016 AUDI 奧迪 Q3 1.4T 中古車價格

  2016 AUDI Q3 1.4T

  網上放售平均價 NTD$850,818

  最低價: $750,000

  最高價: $950,000

  預計TRADE-IN車價: $680,655

 2. 找到22個用家提供的交易來源

  2016 AUDI 奧迪 Q3 1.4T 找到22個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $750,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538375.html 0 0
  $750,000 2020-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604951.html 0 0
  $750,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631626.html 0 0
  $790,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516499.html 0 0
  $790,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528607.html 0 0
  $800,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608613.html 0 0
  $830,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511708.html 0 0
  $830,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575054.html 0 0
  $838,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425394.html 0 0
  $838,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428750.html 0 0
  $840,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545134.html 0 0
  $858,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370421.html 0 0
  $868,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377386.html 0 0
  $870,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570155.html 0 0
  $898,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374501.html 0 0
  $898,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411787.html 0 0
  $898,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522191.html 0 0
  $898,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577215.html 0 0
  $898,000 2020-04-29 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252137 0 0
  $938,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371991.html 0 0
  $938,000 2020-03-12 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249485 0 0
  $950,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440219.html 0 0