1. 2015 AUDI 奧迪 Q3 1.4T 中古車價格

  2015 AUDI Q3 1.4T

  網上放售平均價 NTD$790,889

  最低價: $650,000

  最高價: $880,000

  預計TRADE-IN車價: $632,711

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2015 AUDI 奧迪 Q3 1.4T 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $650,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375896.html 0 0
  $680,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547697.html 0 0
  $688,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542916.html 0 0
  $700,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359958.html 0 0
  $718,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427469.html 0 0
  $750,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365127.html 0 0
  $778,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376475.html 0 0
  $798,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331878.html 0 0
  $798,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429946.html 0 0
  $798,000 2020-03-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250344 0 0
  $828,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344556.html 0 0
  $828,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397572.html 0 0
  $838,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552388.html 0 0
  $868,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416191.html 0 0
  $878,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386571.html 0 0
  $878,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439191.html 0 0
  $880,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335039.html 0 0
  $880,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534983.html 0 0