1. 2013 AUDI 奧迪 A7 3.0T 中古車價格

  2013 AUDI A7 3.0T

  網上放售平均價 NTD$914,810

  最低價: $688,000

  最高價: $1,280,000

  預計TRADE-IN車價: $731,848

 2. 找到21個用家提供的交易來源

  2013 AUDI 奧迪 A7 3.0T 找到21個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $688,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830629.html 0 0
  $700,000 2021-08-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2839891.html 0 0
  $740,000 2021-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2834629.html 0 0
  $770,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837223.html 0 0
  $798,000 2021-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663032.html 0 0
  $798,000 2021-07-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2822604.html 0 0
  $800,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578721.html 0 0
  $800,000 2021-07-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2822598.html 0 0
  $858,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657477.html 0 0
  $880,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837239.html 0 0
  $886,000 2021-07-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2833088.html 0 0
  $888,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821725.html 0 0
  $889,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657918.html 0 0
  $958,000 2021-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2670818.html 0 0
  $1,046,000 2021-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2704650.html 0 0
  $1,048,000 2021-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2779072.html 0 0
  $1,050,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609311.html 0 0
  $1,078,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645682.html 0 0
  $1,088,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645678.html 0 0
  $1,168,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615052.html 0 0
  $1,280,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578293.html 0 0