1. 2013 AUDI 奧迪 A7 3.0T 中古車價格

  2013 AUDI A7 3.0T

  網上放售平均價 NTD$1,024,000

  最低價: $800,000

  最高價: $1,280,000

  預計TRADE-IN車價: $819,200

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  2013 AUDI 奧迪 A7 3.0T 找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $800,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578721.html 0 0
  $828,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395121.html 0 0
  $850,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393809.html 0 0
  $900,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392457.html 0 0
  $938,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378210.html 0 0
  $1,050,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328946.html 0 0
  $1,058,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418474.html 0 0
  $1,058,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418938.html 0 0
  $1,080,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380601.html 0 0
  $1,100,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409849.html 0 0
  $1,180,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331692.html 0 0
  $1,190,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349994.html 0 0
  $1,280,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578293.html 0 0