1. 2015 AUDI 奧迪 A6 2.0T 中古車價格

  2015 AUDI A6 2.0T

  網上放售平均價 NTD$1,112,657

  最低價: $665,000

  最高價: $1,480,000

  預計TRADE-IN車價: $890,125

 2. 找到67個用家提供的交易來源

  2015 AUDI 奧迪 A6 2.0T 找到67個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $665,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614436.html 0 0
  $780,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380369.html 0 0
  $790,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540711.html 0 0
  $806,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380841.html 0 0
  $880,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383762.html 0 0
  $880,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383967.html 0 0
  $940,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347564.html 0 0
  $940,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395577.html 0 0
  $940,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425212.html 0 0
  $980,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385658.html 0 0
  $1,030,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580919.html 0 0
  $1,068,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360310.html 0 0
  $1,068,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415676.html 0 0
  $1,068,000 2020-07-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2466046.html 0 0
  $1,068,000 2020-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2486810.html 0 0
  $1,068,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515356.html 0 0
  $1,068,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538971.html 0 0
  $1,068,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545730.html 0 0
  $1,068,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556938.html 0 0
  $1,068,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564676.html 0 0
  $1,068,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570855.html 0 0
  $1,068,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572815.html 0 0
  $1,068,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618737.html 0 0
  $1,068,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623632.html 0 0
  $1,068,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648978.html 0 0
  $1,068,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650622.html 0 0
  $1,099,000 2020-09-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532414.html 0 0
  $1,128,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364944.html 0 0
  $1,138,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402383.html 0 0
  $1,140,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442607.html 0 0
  $1,148,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402924.html 0 0
  $1,158,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356151.html 0 0
  $1,158,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391538.html 0 0
  $1,158,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411758.html 0 0
  $1,158,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412736.html 0 0
  $1,158,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420948.html 0 0
  $1,158,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431613.html 0 0
  $1,160,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580542.html 0 0
  $1,168,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565991.html 0 0
  $1,180,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351373.html 0 0
  $1,180,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354329.html 0 0
  $1,180,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371566.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395687.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396120.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398024.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398269.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399424.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400690.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400717.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400727.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401043.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401559.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405662.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408716.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411265.html 0 0
  $1,180,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411523.html 0 0
  $1,180,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446398.html 0 0
  $1,190,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356150.html 0 0
  $1,200,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541847.html 0 0
  $1,220,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354364.html 0 0
  $1,220,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355503.html 0 0
  $1,220,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356403.html 0 0
  $1,238,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371416.html 0 0
  $1,250,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547053.html 0 0
  $1,260,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391537.html 0 0
  $1,450,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364289.html 0 0
  $1,480,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439713.html 0 0