1. 2014 AUDI 奧迪 A6 2.0T 中古車價格

  2014 AUDI A6 2.0T

  網上放售平均價 NTD$906,056

  最低價: $630,000

  最高價: $1,060,000

  預計TRADE-IN車價: $724,844

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 A6 2.0T 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $630,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427424.html 0 0
  $685,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380133.html 0 0
  $738,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389705.html 0 0
  $758,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398167.html 0 0
  $800,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376602.html 0 0
  $830,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442847.html 0 0
  $838,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407733.html 0 0
  $838,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425371.html 0 0
  $980,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373706.html 0 0
  $998,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375957.html 0 0
  $998,000 2020-03-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/239736 0 0
  $1,020,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356160.html 0 0
  $1,020,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391542.html 0 0
  $1,020,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420947.html 0 0
  $1,020,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431610.html 0 0
  $1,038,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375046.html 0 0
  $1,038,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428419.html 0 0
  $1,060,000 2020-09-30 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260860 0 0