1. 2014 AUDI 奧迪 A6 2.0T 中古車價格

  2014 AUDI A6 2.0T

  網上放售平均價 NTD$885,976

  最低價: $630,000

  最高價: $1,180,000

  預計TRADE-IN車價: $708,780

 2. 找到41個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 A6 2.0T 找到41個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $630,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427424.html 0 0
  $650,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512411.html 0 0
  $685,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380133.html 0 0
  $738,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389705.html 0 0
  $738,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2594187.html 0 0
  $750,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538229.html 0 0
  $758,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398167.html 0 0
  $768,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647960.html 0 0
  $788,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617049.html 0 0
  $798,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646192.html 0 0
  $800,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376602.html 0 0
  $820,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540385.html 0 0
  $820,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555886.html 0 0
  $820,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568094.html 0 0
  $830,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442847.html 0 0
  $830,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568534.html 0 0
  $830,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571505.html 0 0
  $830,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576833.html 0 0
  $838,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407733.html 0 0
  $838,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425371.html 0 0
  $838,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614533.html 0 0
  $868,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535194.html 0 0
  $898,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605529.html 0 0
  $898,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610537.html 0 0
  $898,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610853.html 0 0
  $898,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616426.html 0 0
  $958,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558452.html 0 0
  $980,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373706.html 0 0
  $980,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560211.html 0 0
  $998,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375957.html 0 0
  $998,000 2020-03-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/239736 0 0
  $1,020,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356160.html 0 0
  $1,020,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391542.html 0 0
  $1,020,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420947.html 0 0
  $1,020,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431610.html 0 0
  $1,038,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375046.html 0 0
  $1,038,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428419.html 0 0
  $1,060,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540320.html 0 0
  $1,060,000 2020-09-30 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260860 0 0
  $1,098,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609677.html 0 0
  $1,180,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650624.html 0 0