1. 2013 AUDI 奧迪 A6 2.0T 中古車價格

  2013 AUDI A6 2.0T

  網上放售平均價 NTD$739,281

  最低價: $568,000

  最高價: $990,000

  預計TRADE-IN車價: $591,425

 2. 找到57個用家提供的交易來源

  2013 AUDI 奧迪 A6 2.0T 找到57個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $568,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553080.html 0 0
  $568,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560468.html 0 0
  $568,000 2020-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612716.html 0 0
  $588,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537961.html 0 0
  $588,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554029.html 0 0
  $588,000 2020-11-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2591448.html 0 0
  $600,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528107.html 0 0
  $600,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604914.html 0 0
  $609,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534241.html 0 0
  $609,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597386.html 0 0
  $620,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541139.html 0 0
  $658,000 2021-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654332.html 0 0
  $680,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607412.html 0 0
  $688,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628694.html 0 0
  $698,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383525.html 0 0
  $698,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383553.html 0 0
  $698,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434256.html 0 0
  $698,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548038.html 0 0
  $698,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595931.html 0 0
  $698,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640948.html 0 0
  $708,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544737.html 0 0
  $708,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580510.html 0 0
  $710,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374543.html 0 0
  $728,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352214.html 0 0
  $728,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550680.html 0 0
  $728,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617518.html 0 0
  $728,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640008.html 0 0
  $728,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640779.html 0 0
  $738,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574410.html 0 0
  $738,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620093.html 0 0
  $738,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641519.html 0 0
  $758,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387941.html 0 0
  $758,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390999.html 0 0
  $758,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395045.html 0 0
  $758,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442506.html 0 0
  $758,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537166.html 0 0
  $758,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550666.html 0 0
  $760,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395196.html 0 0
  $768,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389219.html 0 0
  $780,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645412.html 0 0
  $790,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578534.html 0 0
  $798,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334247.html 0 0
  $798,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383022.html 0 0
  $798,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394492.html 0 0
  $798,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575419.html 0 0
  $798,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581073.html 0 0
  $798,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582628.html 0 0
  $800,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373551.html 0 0
  $828,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617380.html 0 0
  $868,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512037.html 0 0
  $880,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527246.html 0 0
  $890,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557381.html 0 0
  $890,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649471.html 0 0
  $899,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549698.html 0 0
  $980,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345425.html 0 0
  $980,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417249.html 0 0
  $990,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547892.html 0 0