1. 2012 AUDI 奧迪 A6 2.0T 中古車價格

  2012 AUDI A6 2.0T

  網上放售平均價 NTD$659,487

  最低價: $350,000

  最高價: $938,000

  預計TRADE-IN車價: $527,589

 2. 找到76個用家提供的交易來源

  2012 AUDI 奧迪 A6 2.0T 找到76個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $350,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402764.html 0 0
  $388,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647724.html 0 0
  $400,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342976.html 0 0
  $450,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554251.html 0 0
  $488,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404456.html 0 0
  $498,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353376.html 0 0
  $500,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579556.html 0 0
  $500,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598375.html 0 0
  $500,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622553.html 0 0
  $508,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627877.html 0 0
  $518,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378262.html 0 0
  $528,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397297.html 0 0
  $528,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605905.html 0 0
  $528,000 2020-12-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261628 0 0
  $558,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631780.html 0 0
  $559,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566633.html 0 0
  $598,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382029.html 0 0
  $598,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445289.html 0 0
  $598,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571894.html 0 0
  $598,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581346.html 0 0
  $598,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581976.html 0 0
  $598,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583839.html 0 0
  $598,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584687.html 0 0
  $598,000 2020-11-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2587469.html 0 0
  $598,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2593533.html 0 0
  $598,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2594000.html 0 0
  $598,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641497.html 0 0
  $598,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642295.html 0 0
  $598,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648352.html 0 0
  $598,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648566.html 0 0
  $598,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648989.html 0 0
  $598,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649275.html 0 0
  $600,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364446.html 0 0
  $600,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581800.html 0 0
  $608,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618279.html 0 0
  $628,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650426.html 0 0
  $658,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377361.html 0 0
  $658,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379604.html 0 0
  $658,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600042.html 0 0
  $658,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615248.html 0 0
  $668,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375329.html 0 0
  $668,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435419.html 0 0
  $668,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544300.html 0 0
  $688,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366141.html 0 0
  $688,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597163.html 0 0
  $689,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391414.html 0 0
  $697,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397848.html 0 0
  $698,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370399.html 0 0
  $698,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388783.html 0 0
  $698,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394448.html 0 0
  $698,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541426.html 0 0
  $698,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636269.html 0 0
  $720,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388349.html 0 0
  $720,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438429.html 0 0
  $720,000 2020-04-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250685 0 0
  $728,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542053.html 0 0
  $756,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328649.html 0 0
  $758,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384061.html 0 0
  $768,000 2020-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334032.html 0 0
  $768,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386029.html 0 0
  $780,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356869.html 0 0
  $788,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406715.html 0 0
  $790,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384204.html 0 0
  $790,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435367.html 0 0
  $790,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536488.html 0 0
  $798,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379964.html 0 0
  $798,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429977.html 0 0
  $828,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543720.html 0 0
  $868,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364710.html 0 0
  $870,000 2020-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333547.html 0 0
  $888,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615110.html 0 0
  $888,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627047.html 0 0
  $888,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627910.html 0 0
  $888,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646939.html 0 0
  $900,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539194.html 0 0
  $938,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577902.html 0 0