1. 2016 AUDI 奧迪 A6 1.8T 中古車價格

  2016 AUDI A6 1.8T

  網上放售平均價 NTD$1,212,323

  最低價: $1,038,000

  最高價: $1,580,000

  預計TRADE-IN車價: $969,858

 2. 找到31個用家提供的交易來源

  2016 AUDI 奧迪 A6 1.8T 找到31個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,038,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417723.html 0 0
  $1,038,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417825.html 0 0
  $1,050,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356964.html 0 0
  $1,050,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408274.html 0 0
  $1,060,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445161.html 0 0
  $1,070,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356955.html 0 0
  $1,080,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398319.html 0 0
  $1,086,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370349.html 0 0
  $1,088,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360012.html 0 0
  $1,088,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377394.html 0 0
  $1,088,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410909.html 0 0
  $1,088,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430252.html 0 0
  $1,128,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405258.html 0 0
  $1,150,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380988.html 0 0
  $1,158,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574452.html 0 0
  $1,158,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653041.html 0 0
  $1,210,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379754.html 0 0
  $1,250,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340354.html 0 0
  $1,250,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378334.html 0 0
  $1,298,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378371.html 0 0
  $1,298,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630116.html 0 0
  $1,300,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399215.html 0 0
  $1,300,000 2020-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612944.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340352.html 0 0
  $1,330,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378337.html 0 0
  $1,338,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427999.html 0 0
  $1,380,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2594790.html 0 0
  $1,390,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352567.html 0 0
  $1,430,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435058.html 0 0
  $1,480,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405694.html 0 0
  $1,580,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436938.html 0 0