1. 2018 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2018 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$1,594,286

  最低價: $1,538,000

  最高價: $1,780,000

  預計TRADE-IN車價: $1,275,429

 2. 找到7個用家提供的交易來源

  2018 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到7個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,538,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631419.html 0 0
  $1,538,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632322.html 0 0
  $1,538,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632340.html 0 0
  $1,580,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393595.html 0 0
  $1,588,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387556.html 0 0
  $1,598,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595957.html 0 0
  $1,780,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416936.html 0 0