1. 2017 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2017 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$1,513,588

  最低價: $900,000

  最高價: $1,798,000

  預計TRADE-IN車價: $1,210,871

 2. 找到34個用家提供的交易來源

  2017 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到34個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $900,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386579.html 0 0
  $1,298,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340032.html 0 0
  $1,298,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365624.html 0 0
  $1,298,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432708.html 0 0
  $1,298,000 2020-03-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/247998 0 0
  $1,338,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372652.html 0 0
  $1,350,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432618.html 0 0
  $1,350,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438674.html 0 0
  $1,380,000 2020-11-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2599257.html 0 0
  $1,390,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331986.html 0 0
  $1,390,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424226.html 0 0
  $1,420,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510257.html 0 0
  $1,450,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399137.html 0 0
  $1,450,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399781.html 0 0
  $1,450,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580987.html 0 0
  $1,458,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424717.html 0 0
  $1,488,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633273.html 0 0
  $1,550,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402655.html 0 0
  $1,580,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529635.html 0 0
  $1,598,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651639.html 0 0
  $1,628,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568061.html 0 0
  $1,628,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571016.html 0 0
  $1,638,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592762.html 0 0
  $1,680,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2590417.html 0 0
  $1,690,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619911.html 0 0
  $1,698,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610396.html 0 0
  $1,698,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617148.html 0 0
  $1,698,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617371.html 0 0
  $1,698,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619617.html 0 0
  $1,698,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638884.html 0 0
  $1,698,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648850.html 0 0
  $1,698,000 2021-01-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/265104 0 0
  $1,780,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552007.html 0 0
  $1,798,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404920.html 0 0