1. 2015 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2015 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$1,000,000

  最低價: $928,000

  最高價: $1,380,000

  預計TRADE-IN車價: $800,000

 2. 找到9個用家提供的交易來源

  2015 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到9個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $928,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369868.html 0 0
  $928,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436981.html 0 0
  $928,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440796.html 0 0
  $928,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443060.html 0 0
  $960,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400817.html 0 0
  $980,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377740.html 0 0
  $980,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382820.html 0 0
  $988,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377733.html 0 0
  $1,380,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392499.html 0 0