1. 2014 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2014 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$794,444

  最低價: $400,000

  最高價: $998,000

  預計TRADE-IN車價: $635,556

 2. 找到18個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到18個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $400,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411034.html 0 0
  $500,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630612.html 0 0
  $708,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627748.html 0 0
  $718,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602185.html 0 0
  $750,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547554.html 0 0
  $750,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561166.html 0 0
  $780,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613558.html 0 0
  $818,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527559.html 0 0
  $828,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394423.html 0 0
  $838,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336372.html 0 0
  $838,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384702.html 0 0
  $848,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566969.html 0 0
  $850,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613888.html 0 0
  $890,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381861.html 0 0
  $908,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426539.html 0 0
  $928,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552304.html 0 0
  $950,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521238.html 0 0
  $998,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412267.html 0 0