1. 2013 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2013 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$756,512

  最低價: $598,000

  最高價: $898,000

  預計TRADE-IN車價: $605,209

 2. 找到43個用家提供的交易來源

  2013 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到43個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $598,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543301.html 0 0
  $598,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610414.html 0 0
  $600,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602425.html 0 0
  $628,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569826.html 0 0
  $658,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646736.html 0 0
  $670,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537002.html 0 0
  $680,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558288.html 0 0
  $680,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651730.html 0 0
  $680,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2707242.html 0 0
  $698,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731939.html 0 0
  $698,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2774424.html 0 0
  $700,000 2021-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2665767.html 0 0
  $700,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724748.html 0 0
  $700,000 2021-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785156.html 0 0
  $728,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2606074.html 0 0
  $730,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710293.html 0 0
  $738,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585163.html 0 0
  $738,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604044.html 0 0
  $740,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710429.html 0 0
  $750,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536475.html 0 0
  $750,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831203.html 0 0
  $758,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649231.html 0 0
  $770,000 2021-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773101.html 0 0
  $780,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565533.html 0 0
  $780,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602596.html 0 0
  $780,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743898.html 0 0
  $786,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696913.html 0 0
  $788,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560165.html 0 0
  $788,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560784.html 0 0
  $788,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564401.html 0 0
  $788,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578706.html 0 0
  $788,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650112.html 0 0
  $790,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651786.html 0 0
  $798,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527061.html 0 0
  $800,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633191.html 0 0
  $860,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2594838.html 0 0
  $868,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820273.html 0 0
  $888,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517393.html 0 0
  $888,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580922.html 0 0
  $888,000 2021-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663234.html 0 0
  $898,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621081.html 0 0
  $898,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758182.html 0 0
  $898,000 2021-06-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2788339.html 0 0