1. 2013 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2013 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$762,300

  最低價: $360,000

  最高價: $990,000

  預計TRADE-IN車價: $609,840

 2. 找到30個用家提供的交易來源

  2013 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到30個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $360,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578708.html 0 0
  $370,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426030.html 0 0
  $598,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543301.html 0 0
  $628,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569826.html 0 0
  $670,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537002.html 0 0
  $680,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558288.html 0 0
  $699,000 2020-07-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2484007.html 0 0
  $748,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358313.html 0 0
  $750,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536475.html 0 0
  $758,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379422.html 0 0
  $758,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382174.html 0 0
  $780,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565533.html 0 0
  $788,000 2020-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2319304.html 0 0
  $788,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356442.html 0 0
  $788,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416877.html 0 0
  $788,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434418.html 0 0
  $788,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560165.html 0 0
  $788,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560784.html 0 0
  $788,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564401.html 0 0
  $788,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578706.html 0 0
  $798,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344115.html 0 0
  $798,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527061.html 0 0
  $838,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356966.html 0 0
  $850,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340816.html 0 0
  $850,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396623.html 0 0
  $878,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417080.html 0 0
  $888,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517393.html 0 0
  $888,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580922.html 0 0
  $988,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356349.html 0 0
  $990,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398826.html 0 0