1. 2012 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2012 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$650,737

  最低價: $300,000

  最高價: $888,000

  預計TRADE-IN車價: $520,589

 2. 找到19個用家提供的交易來源

  2012 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到19個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $300,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363938.html 0 0
  $304,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558996.html 0 0
  $520,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368574.html 0 0
  $568,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383560.html 0 0
  $588,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372590.html 0 0
  $588,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543454.html 0 0
  $648,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372526.html 0 0
  $658,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435787.html 0 0
  $658,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600548.html 0 0
  $698,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602845.html 0 0
  $720,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384724.html 0 0
  $738,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366055.html 0 0
  $738,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367245.html 0 0
  $738,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368902.html 0 0
  $738,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381588.html 0 0
  $758,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346417.html 0 0
  $758,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370554.html 0 0
  $758,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380419.html 0 0
  $888,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377337.html 0 0