1. 2010 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2010 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$544,619

  最低價: $285,000

  最高價: $666,000

  預計TRADE-IN車價: $435,696

 2. 找到113個用家提供的交易來源

  2010 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到113個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $285,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637549.html 0 0
  $300,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362834.html 0 0
  $300,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415894.html 0 0
  $308,000 2020-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508716.html 0 0
  $350,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641894.html 0 0
  $368,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592724.html 0 0
  $380,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578409.html 0 0
  $380,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621947.html 0 0
  $390,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643376.html 0 0
  $400,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366456.html 0 0
  $450,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397372.html 0 0
  $450,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403012.html 0 0
  $450,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437449.html 0 0
  $450,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523681.html 0 0
  $450,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602927.html 0 0
  $468,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510870.html 0 0
  $470,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536211.html 0 0
  $480,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544340.html 0 0
  $488,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440522.html 0 0
  $490,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397862.html 0 0
  $490,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573697.html 0 0
  $490,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597567.html 0 0
  $498,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600413.html 0 0
  $498,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639123.html 0 0
  $500,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396571.html 0 0
  $500,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398412.html 0 0
  $500,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413354.html 0 0
  $500,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433906.html 0 0
  $518,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580080.html 0 0
  $518,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580516.html 0 0
  $518,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611195.html 0 0
  $518,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642516.html 0 0
  $528,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557876.html 0 0
  $528,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570618.html 0 0
  $528,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570997.html 0 0
  $528,000 2020-11-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2586866.html 0 0
  $528,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592734.html 0 0
  $528,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602181.html 0 0
  $528,000 2020-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604601.html 0 0
  $528,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647867.html 0 0
  $538,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441752.html 0 0
  $538,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555472.html 0 0
  $538,000 2020-11-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2586265.html 0 0
  $538,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631972.html 0 0
  $550,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396446.html 0 0
  $550,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441024.html 0 0
  $550,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520440.html 0 0
  $550,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549952.html 0 0
  $550,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563259.html 0 0
  $550,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580741.html 0 0
  $558,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397498.html 0 0
  $558,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402909.html 0 0
  $558,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405491.html 0 0
  $558,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406064.html 0 0
  $558,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423839.html 0 0
  $558,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427387.html 0 0
  $558,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579402.html 0 0
  $558,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644015.html 0 0
  $558,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644839.html 0 0
  $559,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607384.html 0 0
  $559,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635573.html 0 0
  $560,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396669.html 0 0
  $568,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423811.html 0 0
  $568,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428026.html 0 0
  $568,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530405.html 0 0
  $568,000 2020-11-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2586867.html 0 0
  $568,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647868.html 0 0
  $578,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397839.html 0 0
  $580,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402433.html 0 0
  $580,000 2020-08-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2501115.html 0 0
  $588,000 2020-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333003.html 0 0
  $588,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362222.html 0 0
  $598,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338720.html 0 0
  $598,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366442.html 0 0
  $598,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366979.html 0 0
  $598,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369660.html 0 0
  $598,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381708.html 0 0
  $598,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393751.html 0 0
  $598,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403976.html 0 0
  $598,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406539.html 0 0
  $598,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409777.html 0 0
  $598,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414514.html 0 0
  $598,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418764.html 0 0
  $598,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420414.html 0 0
  $598,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424992.html 0 0
  $598,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530407.html 0 0
  $598,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537239.html 0 0
  $598,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568384.html 0 0
  $598,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649505.html 0 0
  $599,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357612.html 0 0
  $600,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2303194.html 0 0
  $600,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415809.html 0 0
  $600,000 2020-12-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2601289.html 0 0
  $609,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2599983.html 0 0
  $618,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343328.html 0 0
  $618,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437084.html 0 0
  $628,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356133.html 0 0
  $628,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366191.html 0 0
  $628,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373860.html 0 0
  $628,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378982.html 0 0
  $628,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417004.html 0 0
  $628,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428761.html 0 0
  $628,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585155.html 0 0
  $628,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646531.html 0 0
  $638,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341654.html 0 0
  $638,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352542.html 0 0
  $638,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362911.html 0 0
  $638,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368385.html 0 0
  $638,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418956.html 0 0
  $648,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341428.html 0 0
  $659,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540036.html 0 0
  $660,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429313.html 0 0
  $666,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400147.html 0 0