1. 2009 AUDI 奧迪 A5 2.0T 中古車價格

  2009 AUDI A5 2.0T

  網上放售平均價 NTD$472,462

  最低價: $280,000

  最高價: $598,000

  預計TRADE-IN車價: $377,969

 2. 找到52個用家提供的交易來源

  2009 AUDI 奧迪 A5 2.0T 找到52個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $280,000 2021-07-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2829479.html 0 0
  $288,000 2021-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2685344.html 0 0
  $305,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520581.html 0 0
  $380,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710540.html 0 0
  $390,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651737.html 0 0
  $390,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2707240.html 0 0
  $418,000 2021-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2705175.html 0 0
  $438,000 2021-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2721514.html 0 0
  $438,000 2021-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751988.html 0 0
  $438,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758620.html 0 0
  $443,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579350.html 0 0
  $450,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551115.html 0 0
  $450,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695306.html 0 0
  $450,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696506.html 0 0
  $450,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696740.html 0 0
  $450,000 2021-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2697142.html 0 0
  $450,000 2021-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2697317.html 0 0
  $450,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718127.html 0 0
  $450,000 2021-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719286.html 0 0
  $450,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2725240.html 0 0
  $450,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727543.html 0 0
  $450,000 2021-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730200.html 0 0
  $450,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743674.html 0 0
  $458,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570609.html 0 0
  $458,000 2021-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2699559.html 0 0
  $458,000 2021-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2760726.html 0 0
  $488,000 2021-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2659638.html 0 0
  $498,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544403.html 0 0
  $498,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568396.html 0 0
  $498,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627752.html 0 0
  $498,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631531.html 0 0
  $498,000 2021-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2661488.html 0 0
  $498,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703049.html 0 0
  $498,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718061.html 0 0
  $498,000 2021-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2782341.html 0 0
  $498,000 2021-07-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2818644.html 0 0
  $508,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581917.html 0 0
  $508,000 2021-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776347.html 0 0
  $520,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582435.html 0 0
  $520,000 2020-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613027.html 0 0
  $520,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635733.html 0 0
  $520,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645981.html 0 0
  $528,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511833.html 0 0
  $528,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579401.html 0 0
  $528,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639878.html 0 0
  $528,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644014.html 0 0
  $538,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518695.html 0 0
  $538,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572967.html 0 0
  $538,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600401.html 0 0
  $598,000 2021-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2698626.html 0 0
  $598,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733093.html 0 0
  $598,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733226.html 0 0