1. 2018 AUDI 奧迪 A4 2.0T 中古車價格

  2018 AUDI A4 2.0T

  網上放售平均價 NTD$1,391,182

  最低價: $850,000

  最高價: $1,880,000

  預計TRADE-IN車價: $1,112,945

 2. 找到22個用家提供的交易來源

  2018 AUDI 奧迪 A4 2.0T 找到22個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $850,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605654.html 0 0
  $1,198,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647457.html 0 0
  $1,288,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432988.html 0 0
  $1,330,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568305.html 0 0
  $1,350,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418212.html 0 0
  $1,360,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368820.html 0 0
  $1,370,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330984.html 0 0
  $1,370,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331426.html 0 0
  $1,388,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349929.html 0 0
  $1,388,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352298.html 0 0
  $1,390,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344269.html 0 0
  $1,390,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344413.html 0 0
  $1,390,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361279.html 0 0
  $1,390,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392163.html 0 0
  $1,390,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395373.html 0 0
  $1,390,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412363.html 0 0
  $1,398,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349940.html 0 0
  $1,480,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355003.html 0 0
  $1,498,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350150.html 0 0
  $1,558,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642694.html 0 0
  $1,560,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373599.html 0 0
  $1,880,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400992.html 0 0