1. 2011 AUDI 奧迪 A4 2.0T 中古車價格

  2011 AUDI A4 2.0T

  網上放售平均價 NTD$569,977

  最低價: $308,000

  最高價: $798,000

  預計TRADE-IN車價: $455,981

 2. 找到43個用家提供的交易來源

  2011 AUDI 奧迪 A4 2.0T 找到43個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $308,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390659.html 0 0
  $358,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542324.html 0 0
  $428,000 2020-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2324911.html 0 0
  $428,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443315.html 0 0
  $448,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425936.html 0 0
  $468,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423157.html 0 0
  $480,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368799.html 0 0
  $480,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382536.html 0 0
  $480,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424620.html 0 0
  $488,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372253.html 0 0
  $488,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377815.html 0 0
  $488,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381506.html 0 0
  $496,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395376.html 0 0
  $520,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344997.html 0 0
  $528,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396971.html 0 0
  $528,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529172.html 0 0
  $528,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546037.html 0 0
  $548,000 2019-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2278184.html 0 0
  $558,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330883.html 0 0
  $558,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387361.html 0 0
  $558,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543456.html 0 0
  $568,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529190.html 0 0
  $580,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528585.html 0 0
  $585,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444590.html 0 0
  $588,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339333.html 0 0
  $588,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418630.html 0 0
  $598,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422756.html 0 0
  $628,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337067.html 0 0
  $628,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343821.html 0 0
  $628,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397028.html 0 0
  $638,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343305.html 0 0
  $638,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559075.html 0 0
  $658,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350501.html 0 0
  $658,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364232.html 0 0
  $658,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415421.html 0 0
  $658,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550337.html 0 0
  $658,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554712.html 0 0
  $688,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344554.html 0 0
  $688,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396874.html 0 0
  $728,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378104.html 0 0
  $728,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412751.html 0 0
  $758,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331195.html 0 0
  $798,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365044.html 0 0