1. 2014 AUDI 奧迪 A4 1.8T 中古車價格

  2014 AUDI A4 1.8T

  網上放售平均價 NTD$618,311

  最低價: $320,000

  最高價: $798,000

  預計TRADE-IN車價: $494,649

 2. 找到45個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 A4 1.8T 找到45個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $320,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416567.html 0 0
  $320,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519834.html 0 0
  $320,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577747.html 0 0
  $390,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362035.html 0 0
  $468,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553827.html 0 0
  $480,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380378.html 0 0
  $480,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648287.html 0 0
  $558,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632229.html 0 0
  $575,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611869.html 0 0
  $580,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428091.html 0 0
  $580,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575276.html 0 0
  $588,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578567.html 0 0
  $598,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547514.html 0 0
  $598,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565505.html 0 0
  $598,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581056.html 0 0
  $598,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633820.html 0 0
  $598,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652531.html 0 0
  $600,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574700.html 0 0
  $620,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427421.html 0 0
  $620,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439730.html 0 0
  $628,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440565.html 0 0
  $638,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367206.html 0 0
  $638,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408558.html 0 0
  $638,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569238.html 0 0
  $638,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629966.html 0 0
  $658,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547825.html 0 0
  $658,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595311.html 0 0
  $658,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596882.html 0 0
  $660,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537515.html 0 0
  $678,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629844.html 0 0
  $678,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635729.html 0 0
  $690,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633975.html 0 0
  $690,000 2021-01-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/265521 0 0
  $698,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354665.html 0 0
  $698,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535093.html 0 0
  $708,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629502.html 0 0
  $720,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542960.html 0 0
  $720,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630559.html 0 0
  $729,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368563.html 0 0
  $739,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546627.html 0 0
  $739,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578315.html 0 0
  $739,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636101.html 0 0
  $739,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648114.html 0 0
  $758,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632170.html 0 0
  $798,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432776.html 0 0