1. 2012 AUDI 奧迪 A4 1.8T 中古車價格

  2012 AUDI A4 1.8T

  網上放售平均價 NTD$569,772

  最低價: $389,000

  最高價: $668,000

  預計TRADE-IN車價: $455,818

 2. 找到57個用家提供的交易來源

  2012 AUDI 奧迪 A4 1.8T 找到57個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $389,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512314.html 0 0
  $400,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432100.html 0 0
  $408,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338667.html 0 0
  $408,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623446.html 0 0
  $410,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349799.html 0 0
  $480,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577002.html 0 0
  $498,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566936.html 0 0
  $518,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568099.html 0 0
  $528,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570824.html 0 0
  $528,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595960.html 0 0
  $528,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628676.html 0 0
  $530,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547212.html 0 0
  $538,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557499.html 0 0
  $539,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605457.html 0 0
  $550,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556506.html 0 0
  $550,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616559.html 0 0
  $550,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617735.html 0 0
  $550,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621816.html 0 0
  $558,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353470.html 0 0
  $558,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411072.html 0 0
  $558,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515117.html 0 0
  $558,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538562.html 0 0
  $568,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357093.html 0 0
  $568,000 2020-11-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2599571.html 0 0
  $568,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610849.html 0 0
  $573,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426949.html 0 0
  $578,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582415.html 0 0
  $580,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386418.html 0 0
  $588,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409011.html 0 0
  $588,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431228.html 0 0
  $588,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573284.html 0 0
  $588,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630556.html 0 0
  $590,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554282.html 0 0
  $598,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417811.html 0 0
  $598,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525772.html 0 0
  $598,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567485.html 0 0
  $598,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629382.html 0 0
  $598,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639299.html 0 0
  $598,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642454.html 0 0
  $598,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643207.html 0 0
  $598,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643861.html 0 0
  $598,000 2020-09-16 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/257214 0 0
  $598,000 2020-12-07 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263939 0 0
  $600,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367337.html 0 0
  $618,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368114.html 0 0
  $628,000 2020-05-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252954 0 0
  $628,000 2020-05-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/254693 0 0
  $638,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373687.html 0 0
  $638,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425091.html 0 0
  $638,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528017.html 0 0
  $638,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568360.html 0 0
  $638,000 2020-05-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/246664 0 0
  $658,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534791.html 0 0
  $660,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557984.html 0 0
  $668,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551603.html 0 0
  $668,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553534.html 0 0
  $668,000 2020-10-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261390 0 0