1. 2019 AUDI 奧迪 A3 1.4T 中古車價格

  2019 AUDI A3 1.4T

  網上放售平均價 NTD$1,237,684

  最低價: $988,000

  最高價: $1,350,000

  預計TRADE-IN車價: $990,147

 2. 找到57個用家提供的交易來源

  2019 AUDI 奧迪 A3 1.4T 找到57個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $988,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647786.html 0 0
  $1,050,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582935.html 0 0
  $1,120,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615569.html 0 0
  $1,120,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646518.html 0 0
  $1,150,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2601854.html 0 0
  $1,158,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645263.html 0 0
  $1,158,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648594.html 0 0
  $1,158,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652518.html 0 0
  $1,160,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615368.html 0 0
  $1,160,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620630.html 0 0
  $1,160,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626338.html 0 0
  $1,160,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646933.html 0 0
  $1,180,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426101.html 0 0
  $1,180,000 2020-07-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2476085.html 0 0
  $1,180,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650045.html 0 0
  $1,200,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378367.html 0 0
  $1,200,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399225.html 0 0
  $1,200,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399227.html 0 0
  $1,200,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400587.html 0 0
  $1,200,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426099.html 0 0
  $1,200,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426104.html 0 0
  $1,200,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426107.html 0 0
  $1,200,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426108.html 0 0
  $1,220,000 2020-08-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2492457.html 0 0
  $1,230,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341888.html 0 0
  $1,230,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407299.html 0 0
  $1,230,000 2020-08-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2505557.html 0 0
  $1,230,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510558.html 0 0
  $1,250,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398830.html 0 0
  $1,250,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398834.html 0 0
  $1,250,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426095.html 0 0
  $1,250,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426096.html 0 0
  $1,250,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553065.html 0 0
  $1,280,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398859.html 0 0
  $1,280,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399873.html 0 0
  $1,280,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423368.html 0 0
  $1,288,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537006.html 0 0
  $1,290,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426850.html 0 0
  $1,290,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431627.html 0 0
  $1,290,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431629.html 0 0
  $1,290,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547451.html 0 0
  $1,290,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631558.html 0 0
  $1,298,000 2020-02-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248443 0 0
  $1,300,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400416.html 0 0
  $1,320,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365596.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348724.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348725.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348729.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351674.html 0 0
  $1,330,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354164.html 0 0
  $1,330,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378368.html 0 0
  $1,330,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378376.html 0 0
  $1,330,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391588.html 0 0
  $1,330,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430702.html 0 0
  $1,330,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430709.html 0 0
  $1,330,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430712.html 0 0
  $1,350,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426110.html 0 0