1. 2016 AUDI 奧迪 A3 1.4T 中古車價格

  2016 AUDI A3 1.4T

  網上放售平均價 NTD$778,407

  最低價: $410,000

  最高價: $988,000

  預計TRADE-IN車價: $622,725

 2. 找到91個用家提供的交易來源

  2016 AUDI 奧迪 A3 1.4T 找到91個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $410,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614141.html 0 0
  $418,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554338.html 0 0
  $428,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519572.html 0 0
  $480,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634863.html 0 0
  $520,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598597.html 0 0
  $550,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537196.html 0 0
  $600,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515837.html 0 0
  $620,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387581.html 0 0
  $650,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355485.html 0 0
  $650,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437252.html 0 0
  $650,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630135.html 0 0
  $670,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445528.html 0 0
  $674,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427426.html 0 0
  $680,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368269.html 0 0
  $680,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425059.html 0 0
  $686,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632794.html 0 0
  $688,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632810.html 0 0
  $688,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642067.html 0 0
  $696,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641988.html 0 0
  $728,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580758.html 0 0
  $738,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592409.html 0 0
  $750,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433242.html 0 0
  $750,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558679.html 0 0
  $750,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560175.html 0 0
  $750,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560251.html 0 0
  $750,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565654.html 0 0
  $750,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566819.html 0 0
  $750,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613403.html 0 0
  $758,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544738.html 0 0
  $768,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560194.html 0 0
  $768,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560212.html 0 0
  $778,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405647.html 0 0
  $778,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413069.html 0 0
  $778,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413173.html 0 0
  $778,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538479.html 0 0
  $778,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566485.html 0 0
  $778,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620265.html 0 0
  $780,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555890.html 0 0
  $780,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632925.html 0 0
  $785,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379572.html 0 0
  $785,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423675.html 0 0
  $788,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419942.html 0 0
  $788,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2589956.html 0 0
  $795,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568931.html 0 0
  $798,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336629.html 0 0
  $798,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350902.html 0 0
  $798,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351082.html 0 0
  $798,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538684.html 0 0
  $798,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554456.html 0 0
  $798,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609832.html 0 0
  $798,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617122.html 0 0
  $798,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621314.html 0 0
  $798,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639196.html 0 0
  $798,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639778.html 0 0
  $798,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640800.html 0 0
  $798,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643867.html 0 0
  $798,000 2020-02-24 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248580 0 0
  $808,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401152.html 0 0
  $818,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557533.html 0 0
  $820,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645125.html 0 0
  $828,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560016.html 0 0
  $828,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578424.html 0 0
  $838,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566917.html 0 0
  $838,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598044.html 0 0
  $838,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635709.html 0 0
  $839,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526017.html 0 0
  $839,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585086.html 0 0
  $850,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382814.html 0 0
  $858,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542423.html 0 0
  $858,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543274.html 0 0
  $858,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550991.html 0 0
  $858,000 2020-03-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250345 0 0
  $858,000 2020-10-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261004 0 0
  $858,000 2020-10-12 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261292 0 0
  $888,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615255.html 0 0
  $888,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617750.html 0 0
  $890,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628769.html 0 0
  $890,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643071.html 0 0
  $898,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334315.html 0 0
  $898,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386978.html 0 0
  $898,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422966.html 0 0
  $898,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443274.html 0 0
  $898,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552678.html 0 0
  $898,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613501.html 0 0
  $898,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629869.html 0 0
  $898,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640277.html 0 0
  $898,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644251.html 0 0
  $958,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329500.html 0 0
  $980,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445304.html 0 0
  $988,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365283.html 0 0
  $988,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397265.html 0 0