1. 2015 AUDI 奧迪 A3 1.4T 中古車價格

  2015 AUDI A3 1.4T

  網上放售平均價 NTD$654,965

  最低價: $350,000

  最高價: $880,000

  預計TRADE-IN車價: $523,972

 2. 找到143個用家提供的交易來源

  2015 AUDI 奧迪 A3 1.4T 找到143個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $350,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443716.html 0 0
  $388,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549000.html 0 0
  $400,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512660.html 0 0
  $430,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535986.html 0 0
  $438,000 2020-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2464182.html 0 0
  $450,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375643.html 0 0
  $450,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596544.html 0 0
  $470,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403455.html 0 0
  $478,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367572.html 0 0
  $498,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595710.html 0 0
  $500,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406985.html 0 0
  $500,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563989.html 0 0
  $508,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516288.html 0 0
  $508,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634644.html 0 0
  $510,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622390.html 0 0
  $520,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525162.html 0 0
  $526,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520162.html 0 0
  $530,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576696.html 0 0
  $545,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514073.html 0 0
  $550,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379470.html 0 0
  $550,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395339.html 0 0
  $550,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598382.html 0 0
  $555,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533421.html 0 0
  $558,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2603357.html 0 0
  $560,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350742.html 0 0
  $566,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352433.html 0 0
  $566,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375044.html 0 0
  $568,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340595.html 0 0
  $568,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365825.html 0 0
  $568,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399800.html 0 0
  $568,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406051.html 0 0
  $568,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420066.html 0 0
  $568,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517264.html 0 0
  $568,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553593.html 0 0
  $578,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404649.html 0 0
  $579,000 2020-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604476.html 0 0
  $580,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600532.html 0 0
  $588,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391783.html 0 0
  $588,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421264.html 0 0
  $588,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444926.html 0 0
  $588,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602459.html 0 0
  $590,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375379.html 0 0
  $590,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427634.html 0 0
  $590,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2603365.html 0 0
  $598,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516929.html 0 0
  $600,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395341.html 0 0
  $600,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410082.html 0 0
  $600,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562413.html 0 0
  $600,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602435.html 0 0
  $608,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391244.html 0 0
  $608,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440885.html 0 0
  $618,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517573.html 0 0
  $618,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2593774.html 0 0
  $618,000 2021-01-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654778.html 0 0
  $628,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578198.html 0 0
  $628,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610271.html 0 0
  $628,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645554.html 0 0
  $630,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398108.html 0 0
  $648,000 2020-11-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2587281.html 0 0
  $648,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633830.html 0 0
  $648,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645262.html 0 0
  $650,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350598.html 0 0
  $650,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404208.html 0 0
  $650,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512991.html 0 0
  $650,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570946.html 0 0
  $658,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574133.html 0 0
  $658,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622006.html 0 0
  $658,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650884.html 0 0
  $658,000 2020-12-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/264544 0 0
  $666,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570908.html 0 0
  $668,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373783.html 0 0
  $668,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536223.html 0 0
  $680,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334932.html 0 0
  $680,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405792.html 0 0
  $688,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388960.html 0 0
  $688,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414915.html 0 0
  $688,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415418.html 0 0
  $688,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417030.html 0 0
  $688,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508789.html 0 0
  $688,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559802.html 0 0
  $688,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570970.html 0 0
  $688,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584512.html 0 0
  $688,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611921.html 0 0
  $689,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343885.html 0 0
  $689,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394534.html 0 0
  $698,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378346.html 0 0
  $698,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379993.html 0 0
  $698,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389054.html 0 0
  $698,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390227.html 0 0
  $698,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428224.html 0 0
  $698,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529065.html 0 0
  $698,000 2020-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612937.html 0 0
  $699,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524845.html 0 0
  $699,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543410.html 0 0
  $699,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572221.html 0 0
  $708,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394360.html 0 0
  $710,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381515.html 0 0
  $718,000 2020-11-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2591515.html 0 0
  $718,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610118.html 0 0
  $718,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644229.html 0 0
  $718,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644461.html 0 0
  $720,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391909.html 0 0
  $728,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339624.html 0 0
  $728,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356182.html 0 0
  $728,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357973.html 0 0
  $728,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366015.html 0 0
  $728,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391569.html 0 0
  $728,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403831.html 0 0
  $728,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420893.html 0 0
  $728,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621128.html 0 0
  $728,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628216.html 0 0
  $728,000 2020-12-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263672 0 0
  $738,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335357.html 0 0
  $738,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338593.html 0 0
  $738,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387301.html 0 0
  $738,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399086.html 0 0
  $738,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415085.html 0 0
  $738,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528680.html 0 0
  $738,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554106.html 0 0
  $738,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609970.html 0 0
  $738,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618027.html 0 0
  $758,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382263.html 0 0
  $758,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598527.html 0 0
  $760,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370503.html 0 0
  $760,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373099.html 0 0
  $768,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392095.html 0 0
  $768,000 2020-04-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250856 0 0
  $778,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372266.html 0 0
  $778,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374306.html 0 0
  $778,000 2020-03-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/246375 0 0
  $778,000 2020-03-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250367 0 0
  $788,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338549.html 0 0
  $788,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436953.html 0 0
  $796,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389608.html 0 0
  $838,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582994.html 0 0
  $850,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440239.html 0 0
  $850,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440778.html 0 0
  $858,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428971.html 0 0
  $858,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431977.html 0 0
  $858,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436940.html 0 0
  $858,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437692.html 0 0
  $860,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394188.html 0 0
  $880,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406008.html 0 0