1. 2014 AUDI 奧迪 A3 1.4T 中古車價格

  2014 AUDI A3 1.4T

  網上放售平均價 NTD$602,262

  最低價: $338,000

  最高價: $780,000

  預計TRADE-IN車價: $481,810

 2. 找到126個用家提供的交易來源

  2014 AUDI 奧迪 A3 1.4T 找到126個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $338,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397661.html 0 0
  $358,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328414.html 0 0
  $358,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569372.html 0 0
  $368,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349697.html 0 0
  $370,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2593799.html 0 0
  $380,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526459.html 0 0
  $380,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609898.html 0 0
  $388,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602339.html 0 0
  $390,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564132.html 0 0
  $390,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618101.html 0 0
  $398,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376542.html 0 0
  $398,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397014.html 0 0
  $398,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447590.html 0 0
  $408,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571297.html 0 0
  $450,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609318.html 0 0
  $458,000 2020-11-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597901.html 0 0
  $468,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616148.html 0 0
  $480,000 2020-08-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2502087.html 0 0
  $480,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527026.html 0 0
  $480,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618754.html 0 0
  $488,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411210.html 0 0
  $488,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580500.html 0 0
  $488,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617621.html 0 0
  $490,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539447.html 0 0
  $490,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619129.html 0 0
  $498,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397373.html 0 0
  $498,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422582.html 0 0
  $498,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422870.html 0 0
  $498,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437974.html 0 0
  $498,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576097.html 0 0
  $500,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605029.html 0 0
  $518,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529349.html 0 0
  $528,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342871.html 0 0
  $530,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608323.html 0 0
  $538,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425950.html 0 0
  $538,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631177.html 0 0
  $550,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525578.html 0 0
  $550,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602931.html 0 0
  $558,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592687.html 0 0
  $560,000 2020-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333963.html 0 0
  $560,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542752.html 0 0
  $560,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609808.html 0 0
  $568,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358787.html 0 0
  $580,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543026.html 0 0
  $580,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610272.html 0 0
  $580,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613429.html 0 0
  $588,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447488.html 0 0
  $588,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543030.html 0 0
  $588,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627306.html 0 0
  $590,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543177.html 0 0
  $590,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609738.html 0 0
  $598,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447906.html 0 0
  $598,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521294.html 0 0
  $598,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537168.html 0 0
  $598,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549249.html 0 0
  $598,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564611.html 0 0
  $598,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2603697.html 0 0
  $598,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627301.html 0 0
  $598,000 2020-10-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261241 0 0
  $600,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431596.html 0 0
  $600,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447335.html 0 0
  $600,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545578.html 0 0
  $610,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512332.html 0 0
  $630,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406534.html 0 0
  $630,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609980.html 0 0
  $630,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627459.html 0 0
  $638,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345103.html 0 0
  $638,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389231.html 0 0
  $638,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396023.html 0 0
  $638,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595239.html 0 0
  $650,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360399.html 0 0
  $650,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385546.html 0 0
  $650,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430192.html 0 0
  $658,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511246.html 0 0
  $658,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511895.html 0 0
  $658,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636690.html 0 0
  $658,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636984.html 0 0
  $658,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640172.html 0 0
  $658,000 2020-08-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259395 0 0
  $660,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430422.html 0 0
  $660,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576019.html 0 0
  $665,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634149.html 0 0
  $668,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624726.html 0 0
  $680,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582274.html 0 0
  $688,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363055.html 0 0
  $688,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363415.html 0 0
  $688,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389752.html 0 0
  $688,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390243.html 0 0
  $688,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391805.html 0 0
  $688,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401253.html 0 0
  $688,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403778.html 0 0
  $688,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414315.html 0 0
  $688,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432800.html 0 0
  $688,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436478.html 0 0
  $688,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443197.html 0 0
  $688,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639085.html 0 0
  $690,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2448030.html 0 0
  $698,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351645.html 0 0
  $698,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352239.html 0 0
  $698,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377788.html 0 0
  $698,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432330.html 0 0
  $698,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536945.html 0 0
  $698,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561277.html 0 0
  $698,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562731.html 0 0
  $698,000 2020-10-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261824 0 0
  $699,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577515.html 0 0
  $699,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608925.html 0 0
  $699,000 2021-01-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/262614 0 0
  $720,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389776.html 0 0
  $728,000 2020-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508988.html 0 0
  $728,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512006.html 0 0
  $728,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529549.html 0 0
  $729,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360307.html 0 0
  $748,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567296.html 0 0
  $748,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580178.html 0 0
  $748,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2606049.html 0 0
  $748,000 2020-11-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/262429 0 0
  $768,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509224.html 0 0
  $768,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510716.html 0 0
  $768,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511290.html 0 0
  $768,000 2020-08-27 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259354 0 0
  $770,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617458.html 0 0
  $770,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627864.html 0 0
  $780,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367416.html 0 0
  $780,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385774.html 0 0
  $780,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523169.html 0 0