1. TOYOTA 豐田 WISH 2.0 二手車價格

  2005 TOYOTA WISH 2.0 網上放售平均價 HKD$27,840
  2005 TOYOTA WISH 2.0
  網上放售平均價 HKD$27,840
 2. 豐田 WISH 2.0 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  2003 17,300 10,000 23,800 25
  2004 18,500 10,000 26,800 28
  2005 27,840 15,000 99,999 15
  2006 24,329 18,000 38,000 7
  2007 31,900 22,000 68,000 12
  2010 65,000 63,000 68,000 6