1. TOYOTA 豐田 ECHO 二手車價格

  2002 TOYOTA ECHO 網上放售平均價 HKD$11,577
  2002 TOYOTA ECHO
  網上放售平均價 HKD$11,577
 2. 豐田 ECHO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1999 12,400 2,500 25,000 18
  2000 11,935 6,000 25,000 23
  2001 11,464 7,000 15,000 33
  2002 11,843 6,000 17,000 32
  2003 15,892 8,000 22,000 14
  2004 17,814 10,000 25,000 7