1. TOYOTA 豐田 ECHO 二手車價格

  2004 TOYOTA ECHO 網上放售平均價 HKD$20,428
  2004 TOYOTA ECHO
  網上放售平均價 HKD$20,428
 2. 豐田 ECHO 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1999 14,768 7,000 35,000 19
  2000 12,894 8,000 19,000 36
  2001 12,668 7,000 18,000 40
  2002 12,012 6,000 18,000 41
  2003 14,992 8,000 23,000 13
  2004 20,169 10,000 35,000 16