1. TOYOTA 豐田 ALTEZZA 二手車價格

  1999 TOYOTA ALTEZZA 網上放售平均價 HKD$22,313
  1999 TOYOTA ALTEZZA
  網上放售平均價 HKD$22,313
 2. 豐田 ALTEZZA 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1998 19,283 12,345 35,000 9
  1999 22,313 13,000 32,000 16
  2000 24,830 12,000 40,000 10