1. TOYOTA 豐田 ALTEZZA 二手車價格

  1999 TOYOTA ALTEZZA 網上放售平均價 HKD$29,791
  1999 TOYOTA ALTEZZA
  網上放售平均價 HKD$29,791
 2. 豐田 ALTEZZA 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1998 23,286 8,000 42,000 7
  1999 30,320 17,000 45,000 20
  2000 37,304 14,000 93,800 18