1. TOYOTA 豐田 ALTEZZA 二手車價格

  2000 TOYOTA ALTEZZA 網上放售平均價 HKD$47,983
  2000 TOYOTA ALTEZZA
  網上放售平均價 HKD$47,983
 2. 豐田 ALTEZZA 二手車價格 ※ 香港
  年份 網上放售平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$ 二手車數量 (輛)
  1998 38,000 15,000 65,000 7
  1999 37,067 19,000 50,000 21
  2000 51,422 28,000 85,000 9