1. 2015 VOLVO 富豪 S60 2.0 中古車價格

  2015 VOLVO S60 2.0

  網上放售平均價 NTD$704,895

  最低價: $450,000

  最高價: $889,000

  預計TRADE-IN車價: $563,916

 2. 找到19個用家提供的交易來源

  2015 VOLVO 富豪 S60 2.0 找到19個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $450,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579463.html 0 0
  $650,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416341.html 0 0
  $650,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545095.html 0 0
  $660,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413896.html 0 0
  $660,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533887.html 0 0
  $680,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391761.html 0 0
  $680,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423022.html 0 0
  $680,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425667.html 0 0
  $688,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379333.html 0 0
  $720,000 2020-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337916.html 0 0
  $726,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396060.html 0 0
  $728,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391159.html 0 0
  $728,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408128.html 0 0
  $728,000 2020-04-24 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251846 0 0
  $730,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403524.html 0 0
  $768,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351149.html 0 0
  $780,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358794.html 0 0
  $798,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430013.html 0 0
  $889,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340346.html 0 0