1. 2015 VOLVO 富豪 S60 2.0 中古車價格

  2015 VOLVO S60 2.0

  網上放售平均價 NTD$636,643

  最低價: $450,000

  最高價: $799,000

  預計TRADE-IN車價: $509,314

 2. 找到14個用家提供的交易來源

  2015 VOLVO 富豪 S60 2.0 找到14個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $450,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579463.html 0 0
  $450,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619616.html 0 0
  $450,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643404.html 0 0
  $588,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2802505.html 0 0
  $638,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621667.html 0 0
  $638,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652305.html 0 0
  $650,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545095.html 0 0
  $658,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656976.html 0 0
  $660,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533887.html 0 0
  $698,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631267.html 0 0
  $738,000 2021-07-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2825190.html 0 0
  $738,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826217.html 0 0
  $758,000 2021-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785433.html 0 0
  $799,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795536.html 0 0