1. 2012 VOLVO 富豪 S60 2.0 中古車價格

  2012 VOLVO S60 2.0

  網上放售平均價 NTD$442,538

  最低價: $220,000

  最高價: $588,000

  預計TRADE-IN車價: $354,031

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  2012 VOLVO 富豪 S60 2.0 找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $220,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576540.html 0 0
  $300,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428567.html 0 0
  $322,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375028.html 0 0
  $337,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520545.html 0 0
  $398,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382265.html 0 0
  $468,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547583.html 0 0
  $488,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403515.html 0 0
  $490,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413552.html 0 0
  $498,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370450.html 0 0
  $498,000 2020-09-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532134.html 0 0
  $558,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528232.html 0 0
  $588,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370972.html 0 0
  $588,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422183.html 0 0