1. 2012 VOLVO 富豪 S60 2.0 中古車價格

  2012 VOLVO S60 2.0

  網上放售平均價 NTD$398,125

  最低價: $220,000

  最高價: $558,000

  預計TRADE-IN車價: $318,500

 2. 找到48個用家提供的交易來源

  2012 VOLVO 富豪 S60 2.0 找到48個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $220,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576540.html 0 0
  $220,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811171.html 0 0
  $250,000 2021-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2685196.html 0 0
  $280,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750395.html 0 0
  $281,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637402.html 0 0
  $329,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631245.html 0 0
  $337,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520545.html 0 0
  $360,000 2021-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785375.html 0 0
  $366,000 2021-07-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2829063.html 0 0
  $368,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643811.html 0 0
  $370,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780789.html 0 0
  $378,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651609.html 0 0
  $378,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651726.html 0 0
  $378,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651731.html 0 0
  $378,000 2021-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2708533.html 0 0
  $378,000 2021-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2711425.html 0 0
  $378,000 2021-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724440.html 0 0
  $378,000 2021-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2736690.html 0 0
  $378,000 2021-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740960.html 0 0
  $378,000 2021-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772594.html 0 0
  $378,000 2021-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785561.html 0 0
  $378,000 2021-06-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2805539.html 0 0
  $385,000 2021-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2754539.html 0 0
  $388,000 2021-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2783575.html 0 0
  $388,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2836499.html 0 0
  $390,000 2021-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769309.html 0 0
  $395,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2723324.html 0 0
  $398,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2796892.html 0 0
  $398,000 2021-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2807864.html 0 0
  $398,000 2021-08-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842631.html 0 0
  $399,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762669.html 0 0
  $420,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656940.html 0 0
  $430,000 2021-06-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2803692.html 0 0
  $430,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2836367.html 0 0
  $458,000 2021-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2665024.html 0 0
  $460,000 2021-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2693193.html 0 0
  $460,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734192.html 0 0
  $460,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2767091.html 0 0
  $468,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547583.html 0 0
  $468,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597171.html 0 0
  $470,000 2021-07-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2822873.html 0 0
  $488,000 2021-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2760926.html 0 0
  $488,000 2021-06-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2789730.html 0 0
  $488,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823272.html 0 0
  $490,000 2021-06-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2793457.html 0 0
  $498,000 2020-09-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532134.html 0 0
  $498,000 2021-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2746260.html 0 0
  $558,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528232.html 0 0