1. 1997 TOYOTA 豐田 PREMIO 2.0 中古車價格

  1997 TOYOTA PREMIO 2.0

  網上放售平均價 NTD$40,500

  最低價: $30,000

  最高價: $65,000

  預計TRADE-IN車價: $32,400

 2. 找到10個用家提供的交易來源

  1997 TOYOTA 豐田 PREMIO 2.0 找到10個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $30,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446884.html 0 0
  $35,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360737.html 0 0
  $35,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415531.html 0 0
  $38,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348483.html 0 0
  $38,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373012.html 0 0
  $38,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428030.html 0 0
  $38,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512019.html 0 0
  $40,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380610.html 0 0
  $48,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350394.html 0 0
  $65,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366194.html 0 0