1. 2002 TOYOTA 豐田 CAMRY 3.0 中古車價格

  2002 TOYOTA CAMRY 3.0

  網上放售平均價 NTD$83,857

  最低價: $65,000

  最高價: $98,000

  預計TRADE-IN車價: $67,086

 2. 找到7個用家提供的交易來源

  2002 TOYOTA 豐田 CAMRY 3.0 找到7個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $65,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577904.html 0 0
  $68,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388775.html 0 0
  $80,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382925.html 0 0
  $80,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442196.html 0 0
  $98,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336092.html 0 0
  $98,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389093.html 0 0
  $98,000 2020-05-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/192455 0 0