1. 2018 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2018 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$641,553

  最低價: $530,000

  最高價: $728,000

  預計TRADE-IN車價: $513,242

 2. 找到38個用家提供的交易來源

  2018 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到38個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $530,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375631.html 0 0
  $588,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442387.html 0 0
  $598,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369796.html 0 0
  $598,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423887.html 0 0
  $598,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430863.html 0 0
  $598,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542217.html 0 0
  $599,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366371.html 0 0
  $599,000 2020-08-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2489498.html 0 0
  $600,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390078.html 0 0
  $608,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580993.html 0 0
  $618,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538619.html 0 0
  $618,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541469.html 0 0
  $618,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545282.html 0 0
  $626,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400149.html 0 0
  $628,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417360.html 0 0
  $630,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363363.html 0 0
  $636,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389606.html 0 0
  $638,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350456.html 0 0
  $638,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552565.html 0 0
  $650,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358079.html 0 0
  $650,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426367.html 0 0
  $650,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556677.html 0 0
  $658,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332101.html 0 0
  $658,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360603.html 0 0
  $658,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409762.html 0 0
  $658,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415658.html 0 0
  $658,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555820.html 0 0
  $669,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426717.html 0 0
  $670,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375168.html 0 0
  $670,000 2020-05-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/220339 0 0
  $678,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350073.html 0 0
  $678,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435116.html 0 0
  $688,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538737.html 0 0
  $698,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342025.html 0 0
  $698,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363580.html 0 0
  $698,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405334.html 0 0
  $698,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441927.html 0 0
  $728,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565012.html 0 0