1. 2018 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 中古車價格

  2018 MITSUBISHI FORTIS

  網上放售平均價 NTD$394,222

  最低價: $180,000

  最高價: $518,000

  預計TRADE-IN車價: $315,378

 2. 找到9個用家提供的交易來源

  2018 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 找到9個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $180,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404322.html 0 0
  $180,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543559.html 0 0
  $418,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2503884.html 0 0
  $428,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385829.html 0 0
  $438,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2501384.html 0 0
  $450,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386334.html 0 0
  $468,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364526.html 0 0
  $468,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378846.html 0 0
  $518,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363002.html 0 0