1. 2002 MAZDA 馬自達 MPV 3.0 中古車價格

  2002 MAZDA MPV 3.0

  網上放售平均價 NTD$112,667

  最低價: $68,000

  最高價: $158,000

  預計TRADE-IN車價: $90,133

 2. 找到15個用家提供的交易來源

  2002 MAZDA 馬自達 MPV 3.0 找到15個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $68,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407983.html 0 0
  $68,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516704.html 0 0
  $88,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419230.html 0 0
  $98,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356881.html 0 0
  $98,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359258.html 0 0
  $98,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408791.html 0 0
  $98,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561723.html 0 0
  $108,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363367.html 0 0
  $108,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415572.html 0 0
  $128,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371137.html 0 0
  $128,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427102.html 0 0
  $128,000 2020-02-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/228619 0 0
  $158,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2306875.html 0 0
  $158,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408963.html 0 0
  $158,000 2020-04-15 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/231060 0 0