1. 2000 MAZDA 馬自達 MPV 2.5 中古車價格

  2000 MAZDA MPV 2.5

  網上放售平均價 NTD$52,000

  最低價: $39,000

  最高價: $98,000

  預計TRADE-IN車價: $41,600

 2. 找到8個用家提供的交易來源

  2000 MAZDA 馬自達 MPV 2.5 找到8個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $39,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382045.html 0 0
  $39,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440099.html 0 0
  $48,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385672.html 0 0
  $48,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385673.html 0 0
  $48,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444777.html 0 0
  $48,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527371.html 0 0
  $48,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557145.html 0 0
  $98,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339235.html 0 0