1. 2010 BMW 寶馬 X3 2.5 中古車價格

  2010 BMW X3 2.5

  網上放售平均價 NTD$511,480

  最低價: $438,000

  最高價: $688,000

  預計TRADE-IN車價: $409,184

 2. 找到25個用家提供的交易來源

  2010 BMW 寶馬 X3 2.5 找到25個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $438,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338219.html 0 0
  $438,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393057.html 0 0
  $438,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446763.html 0 0
  $448,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335513.html 0 0
  $448,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386870.html 0 0
  $458,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334290.html 0 0
  $458,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436429.html 0 0
  $458,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538715.html 0 0
  $458,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622744.html 0 0
  $468,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354694.html 0 0
  $498,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555580.html 0 0
  $498,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614918.html 0 0
  $498,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646941.html 0 0
  $499,000 2020-03-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250372 0 0
  $519,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383679.html 0 0
  $538,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405881.html 0 0
  $539,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353722.html 0 0
  $539,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405715.html 0 0
  $559,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515880.html 0 0
  $559,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570270.html 0 0
  $559,000 2021-01-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2631026.html 0 0
  $588,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346541.html 0 0
  $598,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345195.html 0 0
  $598,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412295.html 0 0
  $688,000 2020-02-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/244887 0 0