1. 2008 BMW 寶馬 530I 中古車價格

  2008 BMW 530I

  網上放售平均價 NTD$450,000

  最低價: $338,000

  最高價: $528,000

  預計TRADE-IN車價: $360,000

 2. 找到9個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 530I 找到9個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $338,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543527.html 0 0
  $388,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542050.html 0 0
  $428,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538207.html 0 0
  $438,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524985.html 0 0
  $458,000 2020-09-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532358.html 0 0
  $458,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652125.html 0 0
  $504,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336845.html 0 0
  $510,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401077.html 0 0
  $528,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403665.html 0 0