1. 2003 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2003 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$262,786

  最低價: $128,000

  最高價: $889,000

  預計TRADE-IN車價: $210,229

 2. 找到14個用家提供的交易來源

  2003 BMW 寶馬 525I 找到14個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $128,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425123.html 0 0
  $136,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349322.html 0 0
  $179,000 2020-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333730.html 0 0
  $188,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344677.html 0 0
  $198,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386481.html 0 0
  $198,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438437.html 0 0
  $200,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405210.html 0 0
  $247,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355971.html 0 0
  $247,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409583.html 0 0
  $265,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374279.html 0 0
  $268,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352681.html 0 0
  $268,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383985.html 0 0
  $268,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436451.html 0 0
  $889,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427821.html 0 0