1. 2012 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2012 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$979,647

  最低價: $778,000

  最高價: $1,158,000

  預計TRADE-IN車價: $783,718

 2. 找到17個用家提供的交易來源

  2012 BMW 寶馬 335I 找到17個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $778,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430351.html 0 0
  $890,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554804.html 0 0
  $890,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562308.html 0 0
  $890,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574192.html 0 0
  $890,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574871.html 0 0
  $900,000 2020-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2477362.html 0 0
  $980,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381243.html 0 0
  $980,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518986.html 0 0
  $980,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519630.html 0 0
  $998,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635673.html 0 0
  $1,000,000 2020-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332941.html 0 0
  $1,050,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446966.html 0 0
  $1,050,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625582.html 0 0
  $1,060,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559300.html 0 0
  $1,080,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339156.html 0 0
  $1,080,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583808.html 0 0
  $1,158,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339790.html 0 0