1. 2007 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2007 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$453,621

  最低價: $270,000

  最高價: $650,000

  預計TRADE-IN車價: $362,897

 2. 找到58個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 335I 找到58個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $270,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442602.html 0 0
  $278,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411358.html 0 0
  $350,000 2019-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2308993.html 0 0
  $358,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415020.html 0 0
  $358,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431735.html 0 0
  $358,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526381.html 0 0
  $358,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541342.html 0 0
  $388,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374783.html 0 0
  $388,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425498.html 0 0
  $388,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556363.html 0 0
  $398,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536517.html 0 0
  $398,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552104.html 0 0
  $398,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561696.html 0 0
  $398,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561957.html 0 0
  $400,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531010.html 0 0
  $428,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342634.html 0 0
  $428,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369471.html 0 0
  $428,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562239.html 0 0
  $438,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345362.html 0 0
  $438,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385653.html 0 0
  $438,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399868.html 0 0
  $438,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547190.html 0 0
  $438,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558455.html 0 0
  $450,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353946.html 0 0
  $450,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357261.html 0 0
  $450,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415259.html 0 0
  $450,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527594.html 0 0
  $450,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528574.html 0 0
  $458,000 2019-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2314248.html 0 0
  $458,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348033.html 0 0
  $458,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366741.html 0 0
  $458,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368063.html 0 0
  $458,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376452.html 0 0
  $458,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405959.html 0 0
  $458,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412509.html 0 0
  $458,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422230.html 0 0
  $460,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371582.html 0 0
  $460,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422327.html 0 0
  $460,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519538.html 0 0
  $468,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340477.html 0 0
  $480,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334825.html 0 0
  $480,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341825.html 0 0
  $480,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349763.html 0 0
  $488,000 2020-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337904.html 0 0
  $488,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349752.html 0 0
  $498,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339891.html 0 0
  $498,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350803.html 0 0
  $498,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352515.html 0 0
  $498,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352543.html 0 0
  $498,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409384.html 0 0
  $498,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445197.html 0 0
  $500,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355968.html 0 0
  $520,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428148.html 0 0
  $588,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376528.html 0 0
  $638,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556144.html 0 0
  $638,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561237.html 0 0
  $650,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335895.html 0 0
  $650,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396584.html 0 0