1. 2007 BMW 寶馬 335I 中古車價格

  2007 BMW 335I

  網上放售平均價 NTD$405,319

  最低價: $258,000

  最高價: $580,000

  預計TRADE-IN車價: $324,256

 2. 找到72個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 335I 找到72個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $258,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827356.html 0 0
  $298,000 2021-06-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2796179.html 0 0
  $330,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663985.html 0 0
  $330,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730601.html 0 0
  $348,000 2021-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2682401.html 0 0
  $348,000 2021-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2753729.html 0 0
  $358,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526381.html 0 0
  $358,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541342.html 0 0
  $358,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569880.html 0 0
  $358,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2594789.html 0 0
  $358,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620101.html 0 0
  $358,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648247.html 0 0
  $358,000 2021-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2698798.html 0 0
  $358,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710005.html 0 0
  $358,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758268.html 0 0
  $358,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2802601.html 0 0
  $368,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647583.html 0 0
  $370,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649250.html 0 0
  $370,000 2021-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733782.html 0 0
  $380,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615793.html 0 0
  $380,000 2021-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2682433.html 0 0
  $380,000 2021-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2778925.html 0 0
  $380,000 2021-07-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2818310.html 0 0
  $383,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821556.html 0 0
  $388,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556363.html 0 0
  $388,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626894.html 0 0
  $388,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2674307.html 0 0
  $398,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536517.html 0 0
  $398,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552104.html 0 0
  $398,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561696.html 0 0
  $398,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561957.html 0 0
  $398,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563892.html 0 0
  $398,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624962.html 0 0
  $398,000 2021-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2669421.html 0 0
  $398,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718335.html 0 0
  $398,000 2021-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2735717.html 0 0
  $398,000 2021-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2748349.html 0 0
  $398,000 2021-06-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2789202.html 0 0
  $400,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519538.html 0 0
  $400,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531010.html 0 0
  $400,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568383.html 0 0
  $400,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648586.html 0 0
  $400,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703552.html 0 0
  $400,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724724.html 0 0
  $418,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584615.html 0 0
  $418,000 2021-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2760741.html 0 0
  $420,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811482.html 0 0
  $428,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562239.html 0 0
  $428,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641508.html 0 0
  $428,000 2021-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2747746.html 0 0
  $428,000 2021-07-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2807454.html 0 0
  $438,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547190.html 0 0
  $438,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558455.html 0 0
  $438,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563472.html 0 0
  $438,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577107.html 0 0
  $438,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620032.html 0 0
  $438,000 2021-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2678085.html 0 0
  $438,000 2021-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730307.html 0 0
  $438,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759324.html 0 0
  $438,000 2021-06-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2792015.html 0 0
  $438,000 2021-07-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2833655.html 0 0
  $448,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815468.html 0 0
  $450,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527594.html 0 0
  $450,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528574.html 0 0
  $450,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578184.html 0 0
  $458,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2744242.html 0 0
  $458,000 2021-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2766483.html 0 0
  $480,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656168.html 0 0
  $520,000 2021-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2764610.html 0 0
  $538,000 2021-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2686669.html 0 0
  $558,000 2021-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2704681.html 0 0
  $580,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556144.html 0 0