1. 2009 BMW 寶馬 335I COUPE 中古車價格

  2009 BMW 335I COUPE

  網上放售平均價 NTD$483,250

  最低價: $200,000

  最高價: $650,000

  預計TRADE-IN車價: $386,600

 2. 找到24個用家提供的交易來源

  2009 BMW 寶馬 335I COUPE 找到24個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $200,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607285.html 0 0
  $310,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2796154.html 0 0
  $310,000 2021-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2942820.html 0 0
  $320,000 2021-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2894890.html 0 0
  $380,000 2021-07-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812967.html 0 0
  $428,000 2021-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2786295.html 0 0
  $428,000 2021-07-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2818927.html 0 0
  $450,000 2021-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2835234.html 0 0
  $478,000 2021-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2901717.html 0 0
  $488,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617474.html 0 0
  $498,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638077.html 0 0
  $498,000 2021-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2693425.html 0 0
  $498,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713909.html 0 0
  $538,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2709960.html 0 0
  $538,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2709969.html 0 0
  $538,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762604.html 0 0
  $538,000 2021-07-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2824366.html 0 0
  $538,000 2021-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2888848.html 0 0
  $568,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604123.html 0 0
  $590,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657861.html 0 0
  $598,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646548.html 0 0
  $598,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2701664.html 0 0
  $618,000 2021-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2676640.html 0 0
  $650,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713942.html 0 0