1. 2009 BMW 寶馬 335I COUPE 中古車價格

  2009 BMW 335I COUPE

  網上放售平均價 NTD$559,143

  最低價: $388,000

  最高價: $678,000

  預計TRADE-IN車價: $447,314

 2. 找到14個用家提供的交易來源

  2009 BMW 寶馬 335I COUPE 找到14個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $388,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542708.html 0 0
  $480,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364644.html 0 0
  $498,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419476.html 0 0
  $498,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541138.html 0 0
  $500,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410898.html 0 0
  $538,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418822.html 0 0
  $538,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422351.html 0 0
  $568,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369896.html 0 0
  $598,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360613.html 0 0
  $598,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552581.html 0 0
  $600,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432576.html 0 0
  $668,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415214.html 0 0
  $678,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363133.html 0 0
  $678,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428328.html 0 0