1. 2008 BMW 寶馬 325I 中古車價格

  2008 BMW 325I

  網上放售平均價 NTD$394,222

  最低價: $250,000

  最高價: $478,000

  預計TRADE-IN車價: $315,378

 2. 找到9個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 325I 找到9個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $250,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385210.html 0 0
  $368,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427375.html 0 0
  $390,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421612.html 0 0
  $396,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386016.html 0 0
  $400,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385047.html 0 0
  $400,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417861.html 0 0
  $426,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374943.html 0 0
  $440,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385076.html 0 0
  $478,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377017.html 0 0