1. 2011 BMW 寶馬 323I 中古車價格

  2011 BMW 323I

  網上放售平均價 NTD$384,200

  最低價: $150,000

  最高價: $588,000

  預計TRADE-IN車價: $307,360

 2. 找到15個用家提供的交易來源

  2011 BMW 寶馬 323I 找到15個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $150,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328525.html 0 0
  $150,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376060.html 0 0
  $150,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446604.html 0 0
  $188,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366088.html 0 0
  $342,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418619.html 0 0
  $370,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380587.html 0 0
  $380,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367899.html 0 0
  $400,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404292.html 0 0
  $422,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367415.html 0 0
  $499,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366805.html 0 0
  $499,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418849.html 0 0
  $499,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437152.html 0 0
  $538,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402240.html 0 0
  $588,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331399.html 0 0
  $588,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379910.html 0 0