1. 2008 BMW 寶馬 323I 中古車價格

  2008 BMW 323I

  網上放售平均價 NTD$314,903

  最低價: $180,000

  最高價: $428,000

  預計TRADE-IN車價: $251,923

 2. 找到31個用家提供的交易來源

  2008 BMW 寶馬 323I 找到31個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $180,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545097.html 0 0
  $188,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431346.html 0 0
  $240,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337106.html 0 0
  $250,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338271.html 0 0
  $250,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356983.html 0 0
  $258,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355592.html 0 0
  $258,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407219.html 0 0
  $258,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546481.html 0 0
  $260,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341947.html 0 0
  $268,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407178.html 0 0
  $288,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388087.html 0 0
  $288,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440826.html 0 0
  $288,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557816.html 0 0
  $298,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426225.html 0 0
  $332,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420553.html 0 0
  $338,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407153.html 0 0
  $338,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442811.html 0 0
  $338,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560209.html 0 0
  $348,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513664.html 0 0
  $358,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339444.html 0 0
  $358,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371903.html 0 0
  $358,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373735.html 0 0
  $358,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421946.html 0 0
  $358,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557587.html 0 0
  $368,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346245.html 0 0
  $368,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351002.html 0 0
  $378,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357440.html 0 0
  $388,000 2019-11-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2281972.html 0 0
  $388,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335681.html 0 0
  $388,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370368.html 0 0
  $428,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528927.html 0 0