1. 2000 BMW 寶馬 323CI 中古車價格

  2000 BMW 323CI

  網上放售平均價 NTD$112,308

  最低價: $50,000

  最高價: $230,000

  預計TRADE-IN車價: $89,846

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  2000 BMW 寶馬 323CI 找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $50,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331019.html 0 0
  $50,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409587.html 0 0
  $50,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421167.html 0 0
  $50,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429676.html 0 0
  $50,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532156.html 0 0
  $50,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543291.html 0 0
  $150,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407726.html 0 0
  $150,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407843.html 0 0
  $150,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407999.html 0 0
  $150,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408243.html 0 0
  $150,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409749.html 0 0
  $180,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439030.html 0 0
  $230,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402260.html 0 0