1. 2018 BMW 寶馬 320I 2.0 中古車價格

  2018 BMW 320I 2.0

  網上放售平均價 NTD$1,412,400

  最低價: $1,238,000

  最高價: $1,988,000

  預計TRADE-IN車價: $1,129,920

 2. 找到15個用家提供的交易來源

  2018 BMW 寶馬 320I 2.0 找到15個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,238,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400350.html 0 0
  $1,250,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401170.html 0 0
  $1,298,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348516.html 0 0
  $1,298,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348664.html 0 0
  $1,298,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378057.html 0 0
  $1,298,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387992.html 0 0
  $1,358,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371333.html 0 0
  $1,358,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374330.html 0 0
  $1,388,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420207.html 0 0
  $1,398,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371507.html 0 0
  $1,460,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445169.html 0 0
  $1,490,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383306.html 0 0
  $1,498,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368197.html 0 0
  $1,568,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384000.html 0 0
  $1,988,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367345.html 0 0